Airsoft regler

Under spelets gång finns det en mängd regler som behöver följas. Dessa inkluderar följande:

 • Ha alltid på dig din skyddsmask.
 • Var ärlig och erkänn när du blir träffad. Fusk kommer inte att tolereras.
 • Skjut inte i blindo. Du måste se kunna se ditt mål när du avfyrar skott.
 • Börja inte argumentera mitt under spelets gång om du ser någon fuska. Påkalla i stället en domares uppmärksamhet.
 • Flytta inte på, hoppa inte över eller ändra på något av hindren på ett annat sätt.
 • Meddela de andra spelarna på ett tydligt sätt när du blir träffad och gå ut till banans säkerhetsområde med armarna upp i luften.
 • Se till att du har tömt ditt vapen på all ammunition och ta loss magasinet, sätt på fatstrumpan och växla till säkerhetsläge när du går in i banans säkerhetsområde.
 • Argumentera inte med andra spelare under spelets gång. Kontakta en domare om du har ett problem.
 • Ingen fysisk kontakt.
 • Inga fula ord.
 • Halvautomatiskt läge är endast tillåtet i byggnader.
 • Sikta inte med lasern ovanför halsen på din motspelare.
 • Ljudutrustning, till exempel ljudgranater, är inte tillåtet.
 • Endast stängda skor är tillåtna, alltså skor där tårna är skyddade.
 • Domarna har alltid det sista ordet.

Fältprotokoll

 1. Lär dig reglerna som de beskrivs i den briefing domaren förser dig med. Kom ihåg dessa regler och följ dem. Om något är oklart så vänd dig till domaren igen för ett förtydligande.
 2. Var redo att börja spela igen så fort du blir utslagen eller när spelperioden är slut, vad som än kommer först.
 3. Lyssna alltid på samtliga domare. Om du inte följer deras regler kan du bli avstängd temporärt eller permanent.
 4. Se till att du har tömt ditt vapen på all ammunition och ta loss magasinet, sätt på fatstrumpan och växla till säkerhetsläge när du går in i banans säkerhetsområde.

Grundläggande spelregler

A. Säkerheten kommer först!

 1. Riktiga skjutvapen och knivar är förbjudna på spelplanen.
 2. Alla airsoftvapen måste ha en orange mynningsspets och/eller en tydlig plastkonstruktion. Orange tejp kan tillhandahållas vid behov.
 3. Personer som är påverkade av droger eller alkohol får inte vara med i någon match och måste lämna spelplanen.

B. Ansiktsmask är ett krav!

 1. Alla spelare, organisatörer, domare och observatörer måste ha på sig ansiktsmasker när de befinner sig på spelplanen.

C. Alla spelare behöver genomgå följande procedurer:

 1. Kontroll av personlig säkerhetsutrustning – Ansiktsmask krävs, armbågs- och/eller knäskydd är valfria. Spelarna bör ha löst sittande kläder, långa ärmar och byxor samt stängda skor.
 2. Kontroll av magasin och ammunition – Högsta tillåtna BB-vikt är 0,20 gram – 0,30 gram. Inga BB:s av metall är tillåtna.
 3. Kontroll av mynningshastighet – Tillåtna vapen får inte ha mer än 400 fps. De vapen som överstiger denna gräns måste omkalibreras så att de uppfyller detta krav innan de får användas på spelplanen.

D. Spelets början och slut

 1. Inga spelare får avfyra sina vapen inom säkerhetszonen. Avfyrning av vapnen är endast tillåtet när spelarna instrueras att testa dess funktion på spelplanen, och då bara när de har sina ansiktsskydd på. Syftet med detta är att garantera säkerheten för individen och alla andra på spelplanen.
 2. Spelets början och slut får endast anges av matchfunktionärerna. När spelets slutsignal har ljudit måste alla spelare omedelbart ta bort samtliga magasin från sina vapen, rikta vapnets mynning i en säker riktning, tömma det och ta sig till säkerhetsområdet. Innan du går in i säkerhetsområdet måste vapnet vara tömt, säkerhetsläget aktiveras och fatstrumpan sättas på plats.
 3. Skjut aldrig mot en motståndare som inte har på sig ansiktsmask, utan uppmana i stället denne att genast sätta på sig masken samt rapportera det till spelarrangörerna.
 4. De som ertappas med att inte följa de föreskrivna säkerhetsåtgärderna kommer att bestraffas av domarna.

Eliminering

1. En direkt träff på någon del av en spelares kropp utgör en eliminering.

Detta inkluderar träffar på personens kläder, huvudbonader och utrustning som är fäst vid hans/hennes kropp och som skulle befinna sig i kulans direkta väg eller bana mot målets kropp. Det enda undantaget är träffar på personens vapen. Om spelarens vapen träffas kan han/hon byta till ett andra vapen eller delta genom att agera som en obeväpnad kombattant.

(Vissa speciella scenarioregler kan gälla och/eller ändra elimineringarna för att möjliggöra återupplivning eller “skador” på spelare i enlighet med informationen tilldelad före spelets början.)

2. Rikoschetts kommer inte att betraktas som direkta träffar, oavsett om de är avsiktliga eller inte.

Penetrerande skott är skott som går genom gräs, buskar, löv eller tunna material vilka används som skydd. De betraktas inte som rikoschetter även om deras banor kan vara något avböjda. I stället ska de betraktas som direkta träffar om de kommer i kontakt med något av målen på andra sidan.

3. En träff från en spelares egen lagkamrat räknas också som eliminering.

4. De spelare som blir träffade ska bekräfta detta genom att högt skrika orden DÖD eller TRÄFFAD.

Vidare ska de hålla sina vapen över huvudet och ta sig till banans säkerhetsområde. En spelare som fejkar eliminering genom att exempelvis återuppta spelet genom att skjuta mot en motståndare kommer att betraktas som en fuskare och stängas av från fortsatt spel.

5. Det är inte tillåtet att hålla fast eller greppa en motståndare

 1. Inga former av fysisk kontakt spelare emellan är tillåten. Detsamma gäller överdriven skottlossning mot en spelare och/eller domare. Om en spelare ertappas med att skjuta en domare med avsikt eller av en förmodad olyckshändelse kommer spelaren i fråga bli avstängd.
 2. Det är inte tillåtet att hålla fast en motståndare, dennes vapen eller utrustning.
 3. Som undantag räknas dock lätta slag mot någon del av motståndarens kropp, vapen och/eller utrustning. En sådan åtgärd betraktas som tyst eliminering eller “Knife Kill” av en motståndare.

6. Undvik att orsaka onödig smärta!

 1. Skjutning från nära håll avrådes! Spelare som möter en motståndare på nära håll (mindre än tre meter bort) måste först kräva att denne ger upp. Motståndaren kan då välja att inte ge upp och försöka fly, varvid spelaren får skjuta på nära håll, dock enbart med SEMI AUTO.
 2. Spelare ska omedelbart sluta skjuta mot motståndare som har signalerat eliminering eller kapitulation. Eliminerade spelare måste se till att deras eliminering blir tydlig för att undvika att bli skjutna ytterligare, eller upprepade, gånger.

7. Knivar

 1. Riktiga knivar är förbjudna hos Airsoft Varberg. Ta INTE med dem hit. Du som gör det kommer bli ombedd att lämna tillbaka kniven i ditt fordon under spelets gång.
 2. Träningsknivar: Träningsknivar av plast och gummi är tillåtna under spelet gång.

i. Knife Kill: En Knife Kill definieras som att man eliminerar en intet ont anande motståndare med hjälp av en träningskniv.

ii. En spelare som elimineras genom en Knife Kill ska lämna planen först när den eliminerande spelaren släpper honom eller henne. Detta gör det möjligt för den smygande spelaren att gå vidare till eller förbereda sig för sitt nästa steg.

8. Dead men tell no tales!

 1. Eliminerade spelare måste avstå från att ge tips, ledtrådar eller instruktioner till sina medspelare som fortfarande är aktiva i ett pågående spel och vilket kan påverka utgången av matchen – särskilt under en turnering eller tävling.
 2. Domare och observatörer bör också avstå från att lämna information, såvida inte matchen som pågår är ett träningspass eller en övning för inlärning.

9. Ingen time out!

 1. När matchen är i gång får ingen begäran om time-out göras förutom i extrema nödfall, till exempel vid allvarlig skada eller tvister som rör spelet.
 2. Spelare som av en eller annan anledning inte kan fortsätta spelet måste utan undantag utesluta sig själva ur spelet. De ska hålla sitt vapen över huvudet och gå tillbaka till säkerhetsområdet.
 3. De som drabbas av utrustningsfel, brist på ammunition och/eller lufttillförsel, men som vill fortsätta att vara med i spelet, måste åtgärda sin situation utan att begära time out. Spelaren måste lämna spelplanen för att reparera eller förse sig själv med nya förnödenheter och sedan återvända när allt detta är fixat.

10. Domarens beslut är slutgiltigt!

Rätt eller fel, domarens beslut är slutgiltigt. Hans/hennes ansvar är att övervaka spelarnas allmänna uppförande och säkerhet, att se till att spelarna följer reglerna och att spelet flyter på smidigt utan tidsspillan. Officiellt utsedda domare ska bära ORANGE markeringar och ORANGE reflekterande västar, alla andra som gör domarutslag utan rätt markeringar kommer att betraktas som tillfälliga observatörer. Observatörsutslag kan beaktas av de närvarande domarna.

11. Uppför dig alltid korrekt!

 1. Visa respekt för alla andra spelare, domare och andra funktionärer.
 2. Grovt språkbruk är strängt förbjudet. Upprepade förseelser kan leda till avstängning från den aktuella matchen eller vår klubb. Airsoft Varberg är en familjemiljö, och oförskämt eller olämpligt beteende uppmuntras eller tillåts inte.
 3. Respektera och följ de regler som anges. Dessa har fastställts för att ge bästa möjliga hänsyn till säkerhet, realism, spelbarhet och rättvisa för alla spelare och observatörer.

Tillvägagångsregler

1. Observera gränserna

Spelare som påträffas utanför spelplanen eller i ett område utanför säkerhetsparametrarna kan uteslutas från matchen, avlägsnas från säkerhetsområdet och kan bli avstängda från anläggningen.

2. Användning av hinder och byggnader

 1. Spelare får endast använda hinder och byggnader på planen från marknivå. Att klättra på, ovanpå eller genom strukturer utgör en säkerhetsrisk och är förbjudet.
 2. Spelare får inte gå in i obehöriga byggnader eller konstruktioner om inte Airsoft Varbergs personal ger instruktioner om att göra det.
 3. När du befinner dig i en bunker eller struktur är SEMI-AUTO endast tillåtet för att garantera säkerheten för spelarna på slagfältet, liksom användningen av “SURRENDER” för att garantera att spelarna på slagfältet inte får alltför stor kroppslig skada.

3. Användning av kommunikationsutrustning är tillåten

 1. Det är tillåtet att använda radio/elektronisk kommunikationsutrustning under spelet.
 2. Endast aktiva spelare i ett spel får kommunicera med varandra. Alla som upptäcks överföra strategisk och taktisk information till spelare på spelplanen kommer att betraktas som kombattanter och kan skjutas eller elimineras. Observatörsspioner kommer inte att tolereras.

4. Användning av lasrar är endast tillåten för att lysa, dvs. peka på en spelares kropp, överallt förutom i ansiktet

Den här regeln omfattar ansiktsmask för att se till att laserljuset inte kan skada en spelares ögon. Om det uppstår någon tvist om denna regel kommer den felande parten att behandlas enligt samma regler som om de fuskade. Först och främst får spelaren en formell varning, händer det igen resulterar det i avstängning från spelet, och vid en eventuell tredje förseelse blir det avstängning från spelplanen för resten av dagen.

Säkerhetszonen

Airsoft Varberg har en säkerhetszon dit spelare som har blivit träffade eller som inte spelar kan dra sig tillbaka till. Det gör det möjligt för dem att på ett säkert sätt ta av sig ansiktsskyddet, ta en paus, ta en drink och ladda om inför nästa match om de så önskar.

Regler för säkerhetszonen:

 • Se till att ditt vapen är fritt från kulor innan du går in i säkerhetszonen.
 • Inga magasin i ditt vapen.
 • Ditt vapen måste vara utrustat med en fatstrumpa.
 • Sikta inte med ditt vapen mot någon.
 • Du måste vara i tältet inom tidsgränsen, annars får du vänta till nästa omgång.
 • Håll ditt område organiserat och rent.
 • Säkra din utrustning.
 • Inget springande eller lek inom området.
 • Inget kastande av BBs.
 • Ha på dig din mask när du går in på spelplanen.
 • Lyssna på alla domare.
 • Om du inte lyssnar på domarna eller följer reglerna kan du bli avstängd från banan på en permanent eller tillfällig basis.
 • Ha det kul och bete dig på ett sportsligt sätt.

Det kan du förvänta dig

Det här är inget spel för svaga hjärtan.

Om du är ett fan av paintball och/eller förstapersonsskjutspel kan det här mycket väl bli ditt livs bästa upplevelse.

Hos Airsoft Varberg kan du öva på olika stridsscenarion, välja dina favoritvapen och ha det riktigt kul. Kolla in våra airsoftspel för att få en uppfattning om det utbud du kan förvänta dig.

Av dig som provar airsoftspel för första gången kräver vi långärmade kläder och ankellånga byxor. Bär helt enkelt kläder som du inte har något emot att göra smutsiga eller hål i. Ha också på dig starka skor – stövlar eller löparskor är bra eftersom detta är ett aktivt spel.

När du väl blir förälskad i Airsoft, vilket vi vet att du kommer att bli, kan du besöka vår butik för att köpa din egen stiliserade utrustning.